paganhairypussy
taishou-kun:

Kobayashi Kaichi 小林かいち (1896-1968)
Kanojo no seishun 彼女の青春 (Her youth) - Postcard 1910s

taishou-kun:

Kobayashi Kaichi 小林かいち (1896-1968)

Kanojo no seishun 彼女の青春 (Her youth) - Postcard 1910s

taishou-kun:

Kagerou 2 陽炎2 (Heat haze 2) - Director : Hashimoto Izou 橋本 以蔵 - Illustration : Noriyoshi Ourai 生頼範義 - 1996

taishou-kun:

Kagerou 2 陽炎2 (Heat haze 2) - Director : Hashimoto Izou 橋本 以蔵 - Illustration : Noriyoshi Ourai 生頼範義 - 1996